Eko acoustic instruments

Bouzouki, banjos, mandolins.

Hopf Foreign by Eko (or Melody)